Juridische informatie

1. Voorstelling van de website.

Versie 0.3 bijgewerkt op 29 maart 2022

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de controle ervan, aan de gebruikers van de website www.abriblue.com meegedeeld:

Eigenaar: A.S. POOL – Nextpool Group – SIRET: 400-916-979 00034 – RCS Le Mans 400 916 979 – Directienummer 95 B 186 – BTW: NL: 31400916979 – SAS met een kapitaal van € 300 000 – ZAC de la Rouvelière – 72700 SPAY.
Tel. 02 43 42 39 20 – e-mail: contact@abriblue.com

Hosting: AVA6, 1 Allée des Séquoias – 69760 Limonest – tel.: 04 81 76 12 16
: 04 81 76 12 16
Directeur publicatie: Nicolas OSANNO

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.abriblue.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, en de gebruikers van de site www.abriblue.com wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers.
Er kan echter worden besloten door www.abriblue.com om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, die zich zal inspannen om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en de tijdstippen van de interventie.

De website www.abriblue.com wordt regelmatig bijgewerkt door de afdeling communicatie en marketing.
Zo kunnen ook de wettelijke vermeldingen op elk moment gewijzigd worden, die niettemin bindend zijn voor de gebruiker. De gebruiker wordt dan ook verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen.

3. Beschrijving van de aangeboden diensten.

Het doel van de website www.abriblue.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

A.S. Pool streeft ernaar op de website www.abriblue.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.
Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij het bijwerken, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.abriblue.com wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd.
Bovendien is de informatie op de website www.abriblue.com niet uitputtend.
Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de online publicatie.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De website kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.
De gebruiker van de website verbindt zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met de laatst bijgewerkte browser

5. Intellectuele eigendom en namaak.

A.S. Pool is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, zoals de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een gedeelte van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: A.S. Pool.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

A.S. Pool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker die zich toegang verschaft tot de website van A.S. Pool, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van een bug of incompatibiliteit.

A.S. Pool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.abriblue.com.

Er zijn interactieve zones (de mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) beschikbaar voor de gebruikers.
A.S. Pool behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud in deze zone die in strijd is met de Franse wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen.
A.S. Pool behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker – in voorkomend geval – burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.abriblue.com is onderworpen aan het Franse recht.
Enkel de rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.

8. De belangrijkste toepasselijke wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovenvermelde website en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: “Inlichtingen die, in welke vorm ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).